Ισολογισμός 2014

Επισυνάπτονται ο "Ισολογισμός 2014", το "Προσάρτημα" στον Ισολογισμό και η "Έκθεση Ελεγκτών κα Διαχείρησης" καθώς και η πρόσκληση:

Πρακτικό 30/6/2014

Ισολογισμός 2013

Επισυνάπτονται ο "Ισολογισμός 2013", το "Προσάρτημα" στον Ισολογισμό και η "Έκθεση Ελεγκτών"

Ισολογισμός 2012

Επισυνάπτονται ο "Ισολογισμός 2012", το "Προσάρτημα" στον Ισολογισμό και η "Έκθεση Ελεγκτών"

Πρακτικό 29/4/2013

Στην Ξάνθη, σήμερα 29 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας, οδός Δημοκρίτου τέρμα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επωνυμία "ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε." για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.» σε τακτική γενική συνέλευση την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας στη Ξάνθη οδός Δημοκρίτου τέρμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: