Πρακτικό 29/4/2013

Πρακτικό 29/4/2013

Στην Ξάνθη, σήμερα 29 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρείας, οδός Δημοκρίτου τέρμα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την επωνυμία "ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε." για να συζητήσουν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: "Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση"
Στη συνεδρίαση παρέστησαν:
1. Κούσης Κωνσταντίνος-Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
2. Κούσης Μιχαήλ-Αντιπρόεδρος & Αναπληρ. Διευθ. Σύμβουλος
3. Κούση Μαρία-Μέλος
4. Κούση Δέσποινα-Μέλος
5. Μακράκη Ελένη-Μέλος

Επισυνάπτεται το πρακτικό:

Επισυναπτόμενα: