Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΦΟΙ ΚΟΥΣΗ Α.Ε.» σε τακτική γενική συνέλευση την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας στη Ξάνθη οδός Δημοκρίτου τέρμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31 Λογαριασμού Αποτελέσματα χρήσης 31-12-2012 και του σχετικού προσαρτήματος καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογη χρήση .
3. Εκλογή δύο ελεγκτών και ισαρίθμων αναπληρωματικών για τη χρήση 2013.
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου..
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να προσκομίσουν τη σχετική απόδειξη κατάθεσης στο ταμείο της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση:

Επισυναπτόμενα: